อธิบายรายวิชา

Google                            youtube                                  PSV                         สพม11

 คำอธิบายรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

รหัสวิชา   ค 32102                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                     เวลา 40  ชั่วโมง                             อัตราส่วนคะแนน  70 : 30

 คำอธิบายรายวิชา

ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด   ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต   อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า  การปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

ค 4.1      ม.4-6/4     ม.4-6/5

ค 4.2      ม.4-6/2

ค 4.2      ม.4-6/6

ค 6.1      ม.4-6/1      ม.4-6/2     ม.4-6/3     ม.4-6/4     ม.4-6/5     ม.4-6/6

รวม  4  ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s